ReglamentFOIX RIDE

 Marxa Cicloturista per parelles mixtes

.
Aquest reglament s’adopta amb caràcter general sense perjudici del que pugui contenir de forma específica, respecte a les condicions de circulació i d’altres mesures de control i vigilància de la marxa ciclista, l’autorització administrativa emesa pel Servei Català de Trànsit, i de les indicacions i recomanacions que la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra consideri adients el dia de la seva celebració.


Article 1: DADES TÈCNIQUES DE LA MARXA

a-        la Marxa Cicloturista Foix Ride es organitzada per la regidoria d'esports de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la col·laboració del club  Unió Ciclista Vilanova

b-     La data de celebració serà el proper  28, d’octubre  de 2018.  L’hora de sortida serà a les 9:30 hores.


c-      El lloc de sortida estarà situat al Càmping Vilanova Park de la població de Vilanova i la Geltrú, Barcelona
d-     L’Organitzador proposa un recorregut de 60 quilòmetres i 600 metres de desnivell positiu

e-      Les dades de contacte de l’Organitzador són les següents:
Regidoria d’esports ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Telèfon 930140000
esports@vilanova.cat

Article 2: LEGISLACIÓ I NORMES

a-      La Marxa és una prova esportiva de bicicleta de carretera de les regulades en el Reglament de Ciclisme per a Tots de la Real Federación Española de Ciclisme (RFEC) dins el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb una finalitat esportiva, d’oci i turístic o cultural. La Marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial Decret 1428/2003, del 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març.

b-     L’edat mínima per participar és de 16 anys complerts pel ciclista el dia de La Marxa.

c-      La Marxa té un caire no competitiu. El trànsit estarà obert, fet que obliga als participants a respectar la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigents. L’Organitzador vetllarà per l’òptima circulació dels ciclistes en els punts crítics del recorregut on, per la coincidència amb la resta d’usuaris de la via, sigui necessari reforçar les mesures de seguretat viària existents.


Article 3: INSCRIPCIONS I PREUS

a-      Les inscripcions es portaran a terme a través d’una plataforma  telemàtica, amb targeta de crèdit o dèbit. l’Organitzador detallarà a la seva pàgina web el procés d’inscripció.

b-     El preu de les inscripcions anticipades, des de l’obertura del plaç d’inscripció fins el diumenge 14 d’octubre de 2018 a les 24:00h serà de 25 euros per parella  i inclou l'assegurança..
c-      Des d’aquest moment fins el divendres 26 d’octubre de 2018 a les 24.00 hores, la inscripció tindrà un recàrrec de 10 euros i no assegura la disponibilitat de regal commemoratiu.


e-      Les inscripcions es tancaran definitivament el divendres 26 d’octubre a les 24:00 o en arribar als 300 inscrits (150 equips mixtes)f-       La inscripció dóna dret al ciclista a participar en La Marxa i altres elements com ara dorsal i/o placa identificativa, carnet de ruta, obsequis i utilització dels serveis que ofereix l’Organitzador.

g-      En cas que l’Organitzador confiï el control del participant al xip electrònic, el participant haurà de seguir les instruccions indicades per l’Organitzador per realitzar la inscripció a La Marxa i també pel seu correcte ús.Article 4: DEVOLUCIONS I INTRANSFERIBILITAT DE LES INSCRIPCIONS

a-      Les inscripcions es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de retorn de la inscripció en cas de no poder participar a La Marxa. En aquest cas, l’Organitzador lliurarà el regal commemoratiu al lloc i dates que indiqui. En cas d’ajornament, les inscripcions seran vàlides si La Marxa es celebra dintre del mateix any i no es guardaran per una següent temporada.

b-     Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a la inscrita si no es autoritzat per l'organització. En el cas de substitució d’un participant per un altre sense autorització de l'organització aquest ha de saber que no estarà inclòs dins la cobertura de l'assegurança. En cas de detectar aquest fet, l’Organitzador es reserva el dret de penalitzar ambdós participants.


Article 6: RECOLLIDA DE DORSALS

a-      La recollida de dorsals es portarà terme  el dia anterior a La Marxa en el lloc i horari que l'organització comunicarà i el mateix dia de la marxa a partir de les 07:00 hores fins les 09:00 hores a lloc de sortida (càmping Vilanova Park).

b-     Per recollir el dorsal, serà imprescindible la identificació per part del participant. Per tant, serà OBLIGATÒRIA la presentació d’un document identificatiu (DNI, carnet de conduir, passaport) . A l’hora de realitzar la inscripció o al recollir el dorsal, s’haurà d’acceptar la “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a La Marxa.

c-      Per recollir el dorsal a una tercera persona, serà necessari portar una fotocòpia del document identificatiu  així com una autorització de recollida signada per l'interessat.Article 7: CONTROLS HORARIS, REAGRUPAMENTS I TANCAMENTS DE PAS

a - La organització manté un criteri de marxa no competitiva i vol potenciar  que la circulació sigui el      més agrupada possible, tant per criteri com per qüestions de seguretat i de servei, a l'efecte  preveu      tres ritmes de grup: un màxim a 25 km /h de mitja, un de 22 km/h i un de 19 km/h, cada                      participant podrà instal·lar-se en aquell que li sigui més còmode, però tant per sobre del ritme              superior com de l'inferior es considerarà fora de la marxa. 

b - L’hora de tancament de la zona d’arribada serà les 13:15:hores.
  -hi haurà una hora de tancament de pas a l'avituallament fixada a les 11:30

c- Si algun participant que hagi sobrepassat el temps de pas horari, vol continuar per l’itinerari de     La Marxa, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l’Organitzador el         considerarà fora de La Marxa i no podrà donar-li serveis com avituallament, assistència mecànica       ni  sanitària i, per tant, eximeix l’Organitzador de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió.


Article 8:
AVITUALLAMENTS

a-      Al recorregut es situara el següent punt d’avituallament:
a.       Avituallament sòlid/líquid 1: (quilòmetre 29:04)


b-     Al final de La Marxa hi haurà un avituallament final per tots els participants.

c-      Per avituallar-se, els participants hauran d’aturar-se i passar per les zones habilitades a tal fi. L’Organitzador té expressament prohibit oferir menjar i begudes fora d’aquestes zones i a ciclistes en moviment damunt de la bicicleta.

d-     Els participants hauran de dipositar les deixalles en les zones habilitades als avituallaments. Llençar brossa fora d’aquestes zones serà penalitzat.

e-      L’Organitzador donarà donarà avituallament exclusivament als  ciclistes  estiguin identificats com a participants a la marxa.
Article 9: SERVEIS PRE I POST MARXA

a-      Existirà un àrea d’aparcament de vehicles degudament senyalitzada al Camping Vilanova Park oberta a partir de les 07:00 hores.

b-     Abans de La Marxa, a la zona de recollida de dorsals, hi haurà lavabos degudament senyalitzats.

c-      En acabar La Marxa, els cicloturistes tindran disponibles vestuaris i dutxes.


Article 10: PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA

a-      Hi haurà presència de vehicles i personal de protecció oficial com ara Mossos d’Esquadra i Policia Local.

b-     Aquests cossos podran estar recolzats per personal de Protecció Civil.

c-      També estaran presents altres vehicles de l’Organitzador convenientment identificats, ambulàncies, cotxe escombra, assistències, etc.

d-     L’Organitzador també posarà cartells indicatius, senyalitzacions, fletxes i personal voluntari degudament identificat als llocs que cregui adients i/o li sigui possible. S’entén que són una ajuda merament informativa i no una condició obligatòria, per tant el cicloturista accepta que és responsabilitat únicament d’ell acomplir les normes de trànsit, vetllant per la seva pròpia seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.

e-      L’Organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible, limitant-se posteriorment a tramitar l’informe corresponent a la Mutualitat o companyia d’assegurances de la cobertura de la llicència federativa o la llicència de dia. Igualment, declina tota responsabilitat per la pèrdua o deteriorament d’objectes personals durant La Marxa, ja sigui per robatori o per altres circumstàncies. El participant, pel sol fet de participar, declina efectuar qualsevol acció legal contra l’Organització.

Article 11: OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT

a-      És obligatori l’ús del casc protector per part de tots els participants.

b-     El ciclista ha de portar el dorsal i/o placa identificatius ben visibles.

c-      S’han de respectar i acomplir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigent. El participant reconeix estar informat de que el ferm de les carreteres pot tenir deficiències, zones estretes i corbes perilloses, per la qual cosa l’Organitzador li demana extremar la prudència i el participant eximeix l’Organitzador per qualsevol incident o accident derivat de la seva participació a La Marxa.

d-     També s’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a tal efecte.

e-      Els participants han de passar per tots els controls inclosa la sortida.

f-       S’haurà de posar en contacte i comunicar  a l’Organitzador en cas d’abandonament o accident al telèfon  670911124
g-      No pot existir remolc ni assistència per part de vehicles aliens a l’Organitzador.

h-      El ciclista haurà d’acceptar  el document “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a La Marxa. En el cas de les inscripcions realitzades telemàticament, aquest document és visible a l’hora de realitzar la inscripció i s’ha d’acceptar per poder finalitzar correctament el procés. Si no s’accepta en aquest moment, per exemple a les cites amb possibilitat d’inscripció presencial, s’haurà de signar en el moment de recollir el dorsal abans de la sortida.

i-        El participant, a l’inscriure’s a La Marxa, accepta tots els punts del present reglament. L’incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica.


Article 12: DRETS DE L’ORGANITZADOR

a-      L'Organitzador prestarà l'assistència que li sigui possible en cas d'accident del participant posant en disposició els serveis mèdics presents a La Marxa. L'Organitzador no es farà responsable dels possibles deutes que el participant pugui contreure durant La Marxa.

b-     L'Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels avituallaments, trofeus, etc. El personal de protecció oficial i/o Servei Català de Trànsit es reserva el dret de modificar qüestions relatives al recorregut quan existeixin raons que justifiquin aquests canvis, informant l'Organitzador dels mateixos a tots els participants a La Marxa, ja sigui pels serveis de megafonia i/o mitjançant senyalitzacions durant el recorregut.

c-      En qualsevol moment, l’Organitzador es reserva el dret de neutralitzar La Marxa i de resoldre, sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el decurs de la mateixa.

d-     Si causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració de La Marxa el dia indicat, l’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí lliurarà el regal corresponent als cicloturistes presents, en el cas de que l’organitzador tingui previst lliurar regal. En la seva potestat està la possibilitat, però, d’ajornar La Marxa a una nova data si el calendari i/o les autoritats de Trànsit així ho permeten.

e-      L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a La Marxa.


Article 13: PENALITZACIONS

L’Organitzador adquireix el compromís davant la resta de participants a posar en coneixement de les autoritats als cicloturistes que no respectin el Reglament General de Circulació vigent. Tots aquells que no respectin les condicions, podran ser desqualificats de La Marxa. En particular es vigilaran aquestes accions:
a-      No respectar les indicacions de les autoritats i/o l’Organitzador.
b-     No passar pel control de sortida ni els controls intermitjos.
c-      Embrutar o degradar l’itinerari o el seu entorn.
d-     Circular amb vehicle de recolzament.
e-      Comportar-se de manera que entorpeixi el normal desenvolupament de la marxa i vagi contra el reglament de la mateixa.
f-       Participar amb un dorsal d’altra persona


Article 14: DRET A LA IMATGE

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’Organitzador de La Marxa a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna el seu acord per que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de l’imatge de La Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, video, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.


Article 15: LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.

En quant a la política de privacitat, l’Organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al correu electrònic esport@vilanova.cat essent responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes a l’adreça anteriorment indicada.

El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organitzador. Així mateix, el participant accepta que l’Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a La Marxa. L’acceptació del participant per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.Les dades personals de la inscripció, conjuntament amb el número de dorsal, estaran a disposició del Servei Català de Trànsit i de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, als efectes de control i vigilància de la marxa ciclista, pel que fa sobretot al comportament no competitiu dels seus participants ja que la celebració d’aquests tipus d’activitats esportives és  de forma compartida amb la resta d’usuaris de la via.
Vilanova i la Geltrú, juliol de 2016

                                                                                    
ARTICLES PARTICULARS DE LA MARXA

Nº de dorsal

DECLARACIÓ DEL CICLOTURISTA PARTICIPANT A LA
MARXA CICLOTURISTA FOIX RIDE

El sotasignant _________________________________________________ amb DNI/Passaport nº_____________________ participa el dia 29 D’OCTUBRE de 2018  a La Marxa organitzada per  LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE Vilanova i la Geltrú i declara:
Que conec el contingut del reglament de La Marxa disponible a la web de L’Organitzador i que l’accepto en la seva totalitat.

Que declaro tenir o que tindré en el decurs de l’any de celebració de La Marxa l’edat mínima per participar tal i com es detalla a l’article  2b  del Reglament de les Marxes Cicloturistes de la FCC.

Que estic assabentat de que La Marxa és una marxa cicloturista on s’exclou la competició i, per tant en cap cas, hi haurà res semblant a una cursa competitiva.

Que La Marxa transita per vies públiques obertes al trànsit i la meva circulació respectarà la senyalització existent i en especial les indicacions dels agents de l’autoritat i personal de protecció civil i de l’Organització.

Que accepto els riscos inherents que comporta el recorregut obert al trànsit.

Que em comprometo a complir les normes de la Llei de Seguretat Vial i del seu reglament, vetllant per la meva seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.

Que eximeixo a L’Organitzador, , i/o a qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l’organització de La Marxa de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat o bé per motius lligats a fets de la circulació o bé per accidents esportius.

Que eximeixo als assenyalats anteriorment de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin derivar-se de la meva participació a La Marxa, assumint personalment el risc inherent per la salut que suposa l’esforç físic requerit per la participació a La Marxa.

Que declaro conèixer els riscos propis de la participació a La Marxa, com són:
  • Existència de tot tipus de vehicles aliens a L’Organitzador circulant al llarg del recorregut de La Marxa.
  • Que aquests vehicles circulen entre els ciclistes com usuaris normals de les vies.
  • Que accepto i conec que em trobaré amb tot tipus de vehicles circulant en ambdós sentits de la circulació.
  • Que accepto i conec que existeixen cruïlles no regulades per l’organització de La Marxa a les que poden incorporar-se tota mena de vehicles.
  • Que existeixen trams perillosos en els que hauré d’extremar la precaució.
  • Que existeixen descensos perllongats amb revolts en els que hauré de moderar la velocitat per tal d’evitar danys propis i/o aliens.
  • Que existeixen trams en els que l’estat de les carreteres no té les condicions de seguretat adients i exclouré a L’Organitzador de la responsabilitat per qualsevol perjudici que jo pogués tenir degut a la mala conservació del ferm o com a conseqüència de defectes en les infraestructures viàries.
  • Que existeix la possibilitat de patir un accident esportiu lligat a la pràctica del ciclisme, assumint personalment la responsabilitat dels accidents que jo mateix pogués provocar a qualsevol participant de La Marxa, excloent a L’Organitzador de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests accidents.
  • Que existeix la possibilitat de provocar un accident a un tercer aliè a La Marxa, assumint personalment la responsabilitat íntegra de l’esmentat accident i excloent a L’Organitzador de qualsevol responsabilitat derivada del mateix.


NOM I SIGNATURA DEL PARTICIPANT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

@FoixRide

Foix Ride Facebook